داشبورد مدیریت نرم افزار  اتوسرویس روانکار

داشبورد مدیریت نرم افزار اتوسرویس روانکار

یکی از مزیت های سیستم های اطلاعاتی استفاده از گزارشات آماری می باشد .پس از انباشته شدن اطلاعات در یک نرم افزار ، گزارشات در قالب نمودار و چارت برای مدیریت مجموعه دیدگاه تصمیم گیری ایجاد می کند .